Znaki budowlane BHP na placu budowy

Plac budowy to miejsce, w którym pracuje wiele ekip i gdzie często prowadzone są prace na wysokości. Na tym obszarze wykorzystywane są wszelkiego rodzaju maszyny czy pojazdy, których obsługa wymaga odpowiedniej kwalifikacji. Jest to więc miejsce, w którym ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo. Prawidłowe oznaczenie placu budowy regulowane jest w przepisach dotyczących prawa budowlanego.

Oznaczenia na placu budowy
Zgodnie z przepisami budowlany

Znaki ostrzegawcze
Znak BHP:

mi na każdym placu budowy musi znaleźć się żółta tablica informacyjna. Umieszczane są na niej informacje dotyczące rodzaju robót budowlanych i pozwolenia na budowę, a także podstawowe dane wykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektantów. Na placu budowy nie może także zabraknąć tablic ostrzegawczych umieszczanych w miejscach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Znaki budowlane BHP

Ostatnia kategoria oznaczeń placu budowy to znaki budowlane BHP, które można podzielić na znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne czy nakazujące wykonać określone czynności. Znaki zakazu informują o czynnościach zabronionych na placu budowy takich jak palenie tytoniu, używanie telefonów komórkowych czy załączanie urządzeń elektrycznych. Popularnymi znakami zakazu są także zakaz przejścia oraz zakaz dotykania poszczególnych elementów. Znaki ostrzegawcze informują natomiast między innymi o gorącej powierzchni, substancjach łatwopalnych czy niebezpieczeństwie potknięcia się. Oprócz tego można wyróżnić także znaki nakazu nakładające obowiązek wykonania danej czynności takiej jak podłączenie uziemienia czy stosowania ochrony twarzy. Ostatnia kategoria to znaki informacyjne o kształcie zielonego kwadratu z białą obwódką i białym piktogramem.

Tablice elektryczne

W celu ochrony pracowników przed skutkami porażenia prądem elektrycznym są stosowane następujące środki ochrony przeciwpożarowej.

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy tablice elektryczne

Poniżej przykładowe tablice elektryczne.

 

 

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze – Występuje na żółtym tle w czarnej obwódce i z czarnym piktogramie.

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy znaki ostrzegawcze

Poniżej galeria zdjęć przykładowych znaków ostrzegawczy.

 

 

 

Znaki Przeciwpożarowe (PPOŻ)

ppozPrawidłowo rozmieszczone znaki przeciwpożarowe ( ppoż ) obejmują miejsca, w których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy znaki przeciwpożarowe

Barwa i forma znaków przeciwpożarowych została określona przez polskie prawo

Znaki bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny mieć kształt kwadratu lub prostokąta, ale dopuszcza się zaokrąglanie ich naroży.

Znaki w kształcie kwadratów powinny mieć wielkość przyjętą według typoszeregu kwadratów o bokach równych 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm i 500 mm.

Dla znaków bezpieczeństwa w kształcie prostokąta należy natomiast przyjąć za właściwy typoszereg prostokątów o stosunku boków 1:2, przy czym wymiar boku krótszego powinien wynosić 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm i 500 mm. Dopuszczalne są odchylenia od wymiarów boków znaków rzędu ± 5 mm.

Dopuszczalne jest stosowanie na znakach z zakresu środków przeciwpożarowych barwy białej fosforescencyjnej zamiast barwy białej.

W celu uściślenia treści znaków bezpieczeństwa można je uzupełnić znakami dodatkowymi. Treść znaku dodatkowego powinna odpowiadać znaczeniu (nazwie) znaku bezpieczeństwa.

Podstawa prawna
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Znakami przeciwpożarowymi powinny być oznaczone następujące miejsca:
• drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

• miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

• miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

• miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,

• pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

• drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

 

Tablice Budowlane BHP

Tablice_budowlaneZnaki i tablice budowlane to nieodzowny element każdej rozpoczynającej się inwestycji. Oznaczenia budowlane mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na budowach.

Wszystkie znaki i tablice budowlane zostały określone przez odpowiednie przepisy prawne

• PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

• PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

• PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki i tablice budowlane powinny być odpowiednio duże i wyraźne i posiadać właściwą kolorystykę , aby nie było problemu z odczytywaniem ich znaczenia nawet z dużej odległości.

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy tablice budowlane

 

Poniżej przykładowe znaki i tablice informacyjne budowlane

Znaki ewakuacyjne

Informacje na temat znaków ewakuacyjnych

Znak_ewakuacyjny

Znaki ewakuacyjne – znaki informacyjne zapewniające wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, świetle sztucznym, jak również przy braku oświetlenia (po nagłym usunięciu źródła światła).

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy znaki ewakuacyjne

Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych:  Znaki ewakuacyjne powinny  znajdować się we wszystkich miejscach gdzie może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji. Umieszczając znaki na drodze ewakuacyjne, powinniśmy zwrócić również uwagę na ich umiejscowienie w stosunku do źródła światła.

Barwa fosforescencyjna znaku ewakuacyjnego– barwa materiału zawierającego pigment posiadający zdolność emisji światła w zakresie widzialnym po usunięciu źródła wzbudzającego.

Barwy znaków ewakuacyjnych – zielona i biała fosforescencyjna

Kształt znaków ewakuacyjnych – kwadrat lub prostokąt. Dopuszcza się zaokrąglanie naroży znaków ewakuacyjnych.

Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od jego widoczność na drodze ewakuacji. Znak ewakuacyjny powinien być dobrze dostrzegalny z każdego miejsca.

Polskie normy dotyczące znaków ewakuacyjnych.

1. odległość do 20 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 200 mm

2. odległość od 20- 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 300 mm

3. odległość powyżej 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 400 mm