Znaki Przeciwpożarowe (PPOŻ)

ppozPrawidłowo rozmieszczone znaki przeciwpożarowe ( ppoż ) obejmują miejsca, w których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy znaki przeciwpożarowe

Barwa i forma znaków przeciwpożarowych została określona przez polskie prawo

Znaki bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny mieć kształt kwadratu lub prostokąta, ale dopuszcza się zaokrąglanie ich naroży.

Znaki w kształcie kwadratów powinny mieć wielkość przyjętą według typoszeregu kwadratów o bokach równych 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm i 500 mm.

Dla znaków bezpieczeństwa w kształcie prostokąta należy natomiast przyjąć za właściwy typoszereg prostokątów o stosunku boków 1:2, przy czym wymiar boku krótszego powinien wynosić 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm i 500 mm. Dopuszczalne są odchylenia od wymiarów boków znaków rzędu ± 5 mm.

Dopuszczalne jest stosowanie na znakach z zakresu środków przeciwpożarowych barwy białej fosforescencyjnej zamiast barwy białej.

W celu uściślenia treści znaków bezpieczeństwa można je uzupełnić znakami dodatkowymi. Treść znaku dodatkowego powinna odpowiadać znaczeniu (nazwie) znaku bezpieczeństwa.

Podstawa prawna
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Znakami przeciwpożarowymi powinny być oznaczone następujące miejsca:
• drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

• miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

• miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

• miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,

• pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

• drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.